Prawo podatnika do zaskarżenia postanowienia oraz prawo do wzruszenia ostatecznej decyzji

Podatnik ma prawo do zaskarżenia postanowienia w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia mu postanowienia. Takie zażalenie może on jednak wnieść tylko wówczas, kiedy stanowi tak ordynacja podatkowa. W każdym innym przypadku będzie to bowiem niemożliwe. Jeżeli natomiast uzyskana decyzja podatkowa jest już tą ostateczną to podatnik ma prawo wystąpić do organu podatkowego z prośbą o wzruszenie decyzji. Te warunki są określone w ustawie i obowiązują w określonych sytuacjach.

www.prochowiczanka.prochowice.pl

Decyzja może zostać wzruszona w trybie stwierdzenia jej nieważności, wznowienia postępowania oraz uchylenia lub zmiany. Przepisy polskiego prawa podatkowego określają także przesłanki, które pojawiają się przy zastosowaniu każdego z wyżej wymienionych trybów procesowych. Natomiast zadaniem podatnika jest wybranie trybu, który będzie stosowny do okoliczności występujących w danym procesie. Pojawiające się tam tryby mają charakter nadzwyczajny..

www.blogpartyzancki.pl